Adatvédelmi Szabályzat

Személyes adatok védelme, adatkezelési alapelvek

Köszöntjük a weboldalunkon! A weboldalt a Katolikus Ifjúsági Mozgalom (1056 Budapest, Március 15. tér 2..,továbbiakban:„KIM” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti. A KIM technikai segítséget vesz igénybe a lebonyolításhoz, erre tekintettel a Google Ireland Limited (a továbbiakban a „Google”) mint adatfeldolgozó látja el feladatait. A Google egy Írországban bejegyzett (nyilvántartási szám: 368047) és írországi jog alatt működő vállalat, amelynek székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A szerver, amelyen a weboldal és az adatgyűjtés technikailag megvalósul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1088 Budapest, Szentkirályi u.28.) szervere.

A KIM meggyőződése, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, hiszen Isten „képére és hasonlatosságára” teremtette. Az emberi méltóság elismerése és védelme pedig magába foglalja a személyes adatai védelmét is. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen adatok lehető legmagasabb szintű védelmét és minden jogszabályi követelménynek megfeleljünk. A KIM csak a hozzájárulása esetén és kizárólag célhoz kötötten végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályok, így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény („Egyházi tv.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően.

Tekintettel arra, hogy oldalunkon 18 év alatt személyek is regisztrálhatnak, jelen Szabályzatban foglaltak 16 éves korig a törvényes képviselőkre is kiterjed. Tehát ebben az esetben a vonatkozó jogok és kötelezettségek, egyben a törvényes képviselőre is vonatkoznak.

A személyes adatait legfeljebb addig kezeli a KIM, amíg a jelen Szabályzatban foglalt célok eléréséhez szükséges. Ettől csak akkor tér el, ha az ennél hosszabb adattárolást a vonatkozó jogszabályok engedélyezik vagy kötelezővé teszik.

A gyűjtött személyes adatok fajtái, adatkezelés jogalapja és célja

A KIM célja, hogy a 2022. június 6-án lehetőséget teremtsen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye júniálisán való részvételre. Az Egyházi tv. 25§ -ban foglaltaknak megfelelően csak az alábbi személyes adatokat gyűjtjük be az önkéntes hozzájárulása esetén.

A kezelt személyes adatok köre: utónév és vezetéknév, e-mail cím, mobiltelefonszám, egyházi szervezet.

Az adatkezelés célja, hogy a KIM által szervezett Karizmák Ünnepe programon részt tudjon venni, illetve annak szervezési részleteiről értesüljön.

Amennyiben beklikkeli, az eseményt követően is küldünk információkat. Például hírlevelet, értesítést várható eseményekről, kérdőívet, stb. Ha ezt a lehetőséget nem jelölte be, akkor személyes adatait 2022. június 30-ig kezeljük. Azt követően minden személyes adatot törlünk.

Ha később úgy dönt, hogy nem szeretne ilyen anyagokat kapni, akkor erről bármikor leiratkozhat és a továbbiakban ezeket nem küldjük.

Ennek megfelelően a személyes adatok megadása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása – 16 év alatti személy esetén ez alatt a törvényes képviselő hozzájárulását is értve – azEgyházi tv. 25§ és az Info tv. 5. §(1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldal látogatásakor bizonyos technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek (pl. a számítógépe azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak) A KIM ezeket az adatokat a személyes adataival – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolja, ezekhez kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A KIM ’sütiket’ és hasonló technológiai megoldásokat használ a böngészője és informatikai eszköze azonosításához. A ‘sütik’ olyan információk, amelyeket egy honlap továbbít a felhasználók merevlemezére adattárolási célokból. A ’sütik’ lehetővé teszik, hogy a honlap emlékezzen olyan fontos információkra, amelyek az oldal használatát kényelmesebbé teszik. A KIM elsősorban arra használja a ’sütiket’, hogy a rendszert tökéletesítse. A KIM figyelemmel kíséri például a weboldalra látogatók számát, név nélküli (anonim) összesítés alapján. A KIM arra is használja a ’sütiket’, hogy emlékezzen Önre, amikor visszatér a honlapra, és nyilvántartsa melyik eseményre jelentkezett, továbbá kezeljen bizonyos forgalmi adatokat. Ezekben az esetekben a KIM személyes adatokat is kapcsolhat a ’süti’-hez. Ha nem szeretne ’sütit’ kapni, vagy ha szeretné úgy beállítani a web böngészőt, hogy értesítse, amikor ’sütit’ kap, klikkeljen a böngésző ’Súgó’-jára, ahol felvilágosítást kaphat arról, mi ilyen esetben a teendő.

Kép és videófelvételek marketing célból

Az esemény(ek) színhelyén a KIM által megbízott személyek video és képfelvételeket készíthetnek és így az Ön képmása is rögzítésre kerül.

Mivel a rögzített képfelvétel személyes adatnak minősül, ezért e felvételeket az Adatkezelő és az adatfeldolgozók az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatként kezelik, továbbá biztosítják az érintettek Infotv. szerinti adatvédelmi jogosultságait (lásd erről részletesen lentebb).

Az adatkezelés célja a KIM eseményeinek reklámozása, promotálása.

A kép és videófelvételekből a KIM kiválasztja a marketing céljainak megfelelőket, a többit csak a finanszírozás igazolására tárolja és kezeli. Ki szeretnénk emelni, hogy a KIM nem kíván egyes személyeket megjeleníteni marketing anyagain, azonban lehetséges, hogy egyes kép vagy videófelvételeken képmását felismerheti. A készült kép és videóanyagokat Adatkezelő – a marketing célok megvalósításának esetét kivéve – nem továbbítja senkinek, illetve nem enged illetéktelen harmadik személyeknek hozzáférést. Adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti, illetve arról törvénynek megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet. Adatkezelő bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt kiadhatja. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvétel törlésre kerül.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jelen Szabályzatban foglalt eltérő rendelkezés hiányában személyes adatai kezelése, illetve az adatok szolgáltatása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén az átadott figyelemfelhívó ismertetés ellenére az esemény területére bemegy.

Személyes adatok feldolgozása és továbbítása

A KIM a személyes adatait csak az adatfeldolgozó partnereinek adhatja át az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. A KIM ezen felül továbbíthatja a személyes adatait a Katolikus Egyházon belüli a cél érdekében együttműködő szervezetekhez, illetve szükséges mértékben együttműködő partnereinek. Természetesen ezen adatoknak bármilyen jellegű felhasználása csak jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban történhet. A KIM megbízhat másokat különböző feladatok elvégzésével, amilyen például az események megrendezése, ezek támogatása, műszaki szolgáltatások honlapunk számára, stb. Ezek a személyek a szükséges mértékben hozzáférhetnek a személyes adataihoz, ha ez feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezek a személyek azonban kizárólag az adott feladat teljesítéséhez használhatják fel a személyes adatait, és nem használhatják fel őket semmilyen más célra.

Személyes adatokhoz fűződő jogok

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérése esetén tájékoztatjuk:

  • a kezelt adatokról,
  • az adatkezelés céljáról,
  • jogalapjáról,
n
  • időtartamáról,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk.

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését kérni.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeidet. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül eleget teszünk és értesítjük. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Emellett jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax:

+36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatbiztonság

Gondoskodunk az adatok biztonságos kezeléséről. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk.

Az Adatvédelmi Szabályzat változása

Jelen Szabályzat 2018. december 1. napjától érvényes. Időközönként, de legalább évente szükséges, hogy a KIM felülvizsgálja jelen Szabályzatot és esetlegesen változtasson rajta. Ha megváltoztatjuk jelen Szabályzatot, akkor az átdolgozott változatot itt tesszük közzé, ezért javasoljuk, hogy időnként látogasson ide, és nézze meg jelen Szabályzat legfrissebb változatát. Jelen Szabályzatban az aktuális frissítés időpontja mindig feltüntetésre kerül. Biztosítjuk továbbá, hogy semmilyen változást nem eszközlünk visszamenőleges hatállyal, és a változások nem módosítják a korábban összegyűjtött információk kezelését.

Így léphet kapcsolatba velünk:

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

székhelycím: 1056 Budapest, Március 15. tér 2.
postacím: 1364 Budapest, Postafiók 341.

email: kim@katolikus.net